Gamla_kyrkan

Det nya Elimkapellet år 1926

 

 

 

En artikel infört i dåvarande Örnsköldsviks-Posten den 10 december 1926 inför invigning av nuvarande Elimkyrkan, Nytorgsgatan 2 E

Det nya ”Elim” i Örnsköldsvik inför invigning

————–

Byggnadsarbetet har forcerats oerhört

————–

En intressant rundvandring genom byggnadskomplexet

————–

 

Baptistförsamlingens nya Elimkapell närmar sig nu sin fullbordan, och i torsdags var Örnsköldsviks-Posten i tillfälle att under ciceronskap av pastor B. S. Orre göra en rundvandring genom den vidlyftiga byggnaden.

Själva samlingslokalen består av en stor och en liten sal, den förra med läktare, rymmande cirka 500 personer, och den senare 135. De två salarna kunna dessutom i nödfall kombineras med varandra, alldenstund de äro åtskilda av enbart två stora skjutdörrar.

Stora salen är vacker och smakfull, hållen i enkla, diskreta linjer och i avsaknad av all prålighet.

Bakom talarstolen har konstnären G. Strandberg utfört dekorationsmålningar, hållna i ljust blått och vilka ge intryck av enkelhet parad med verklig konstnärlighet. Salen är ovanligt ljus med stora, höga fönster och ger intryck av hemtrevnad.

Entrén till lokalen är stor. Genom tre stora. dörrar kommer man in i vestibulen, varifrån två dörrar leda in till stora salen. På var sin sida om de tre dörrarna finnas dessutom två, genom vilka man kommer upp till läktaren.

Den stora byggnaden innehåller dessutom mot norr tre våningar ovanför varandra om två rum och kök med hall vardera. Av dessa är den nedersta vaktmästarebostad och de två övriga uthyras. I västra flygeln ha inretts två lägenheter om tre rum och kök vardera och som dessutom äro försedda med badrum samt varmt och kallt vatten. Den ena. av dessa är pastorsbostad. Alla dessa fem lägenheter togos i anspråk redan den 1 okt. i år. Dessutom kommer att inredas en dubblett tre trappor upp och belägen ovanför orgelläktaren med en förtjusande utsikt mot söder över fjärden.

Källarlokalerna äro utomordentligt väl använda. Ett stort rum i sydvästra hörnet kommer där att uthyras till reparationsverkstad och ett större rum innanför till lagerlokal. I källaren har man dessutom förlagt de två väldiga pannorna, levererade från Götaverken och avsedda för uppvärmning av hela den stora byggnaden. I källaren finns dessutom en trevlig tvättstuga, som man även försett med badkar till tjänst för de familjer, som bebo de mindre lägenheterna.

Man får ett intryck av, att intet sparats för att göra det hela så trevligt och praktiskt som möjligt, och man nästan häpnar över det sätt, på vilket det allra minsta lilla utrymme tagits i anspråk för något ändamål.

Ritningarna ha uppgjorts av arkitekt D.Jansson i Stockholm samt några detaljer av ing. R. E. Berggren i Örnsköldsvik. Byggnaden uppföres på entreprenad av firman Hellstrand & Berggren i Örnsköldsvik och målningsarbetena utföras av firman Strandberg & Lindberg, varjämte konstnären K. G. Strandberg står för dekorationsmålningarna. De elektriska arbetena utföras av elektrikern E. R. Johansson i Örnsköldsvik.

Arbetet med det stora bygget påbörjades först i april detta år, varför man förstår, att arbetet forcerats i hög grad för att möjliggöra en inflyttning i samtliga lägenheter redan den 1 okt. i år. Dessutom äro inredningarna i såväl stora som lilla salen nu färdiga, och invigningen av byggnaden kommen att äga rum instundande söndag. Enligt kontraktet skall byggnaden vara färdig såväl in som utvändigt först den 1 ok t. 1927, vilket ej synes stöta på några svårigheter, om arbetet bedrives med samma fart som hittills.

Stadens baptistförsamling är verkligen att gratulera till sitt nyförvärv, som utan överdrift kan sägas tillfredsställa de högst ställda fordringar. Man beräknar även, att byggnaden fix och färdig inberäknat tomt ej kommer att draga en kostnad överstigande 150,000 kronor.