”Tiden är inne” Markusevangeliet del I, Predikan Robert Åkerlund,

Sång o Musik Michael Hägglund m.fl. Kollektgång. Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

I denna Gudstjänst inleds höstens  predikoserie utifrån Markusevangeliet.
Följ med i din personliga bibelläsning, i Hemgruppen och i gudstjänster.
Löpande uppdateringar, bibelläsningsplan och teasers kommer att finnas  här