Vad är vi?

Vi är en frikyrka med rötter i de gamla väckelserörelserna på 1800-talet och då främst baptismen. Där betonades omvändelsen, den personliga tron och troendedopet. Delar som vi fortsätter att predika och praktisera idag.

Elimkyrkan samverkar med trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) som 1996 blev till genom en sammanslagning av Örebromission, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet. EFK i sin tur är en evangelikal, baptistisk, karismatisk och missionsinriktad rörelse.

EFK består av ca 300 samverkande församlingar med 32 000 medlemmar som har evangelisk och social mission i 40 länder runt om i världen.

Merparten av all verksamhet bedrivs på frivillig grund och av gåvomedel från personliga givare.
Elimförsamlingen består av ca 380 medlemmar, har fyra anställda med pastor, administratör, Barn och Familje-pedagog samt Häktespastor.

Församlingen bildades 1870 av nio personer vid starten

Vad tror vi?

Vi delar tro med den världsvida kristna kyrkan uttryckt i den Apostoliska- och den Nicenska trosbekännelsen. Vi står också för de fyra nyckelbegrepp som EFK håller fram i sitt självförståelsedokument.

Evangelikal
Står för en tro på Bibeln som inspirerad av Gud och sann i allt vad den lär, och en betoning på människans behov av omvändelse och tro på Jesus Kristus.

Baptistisk
Vilket betyder att vi praktiserar troendedop. Den som tror på Jesus Kristus som Frälsare kan bli döpt i vår församling. Vi döper inte spädbarn men praktiserar Barnvälsignelse.

Karismatisk
Betyder att vi tror att Gud ger sin församling gåvor/förmågor av den typen som fanns under Nya Testamentets tid. Vi är öppna för den helige Ande i funktion och tror att det kristna livet innefattar dimensioner som inte bara kan förklaras rent förståndsmässigt.

Missionsinriktad
Betyder att arbetet med att ge evangelium och hjälpa de nödställda inte bara är en verksamhetsgren, utan något som genomsyrar hela vår församling.

Vår församling stöder mission i fem länder med både sociala och evangeliska insatser.

Vad vill vi?

Vi vill
SE alla följa Jesus
GE allt i Guds kärlek
och alltid BE i Andens kraft.

Vad gör vi?

Elimförsamlingen har verksamhet för både unga, vuxna och äldre.

Barn– och ungdomsverksamhet
Babysång 0-1 år, onsdagar
Ung Cellgrupp, söndagar åk 9+
Unga Vuxna, onsdagar 20 år+
EYC, Ungdomskör fredagar
Scouter , fr årsk. 2
7Eleven, 13 år+, lördagar
Kollo varje sommar under 10 dagar
Konfa, 14 år, fredagar (Start hösten 2015)
KRIK, Kristen idrottskontakt
Pannkakskyrkan, fredagar på stan
Sportlovsläger
Tonårsbibelskola, två veckor i Juli
Äventyrslandet (söndagsskola) 4-11 år

Vuxna o äldre
Alpha/Beta, kurs om Kristen tro
Böneverkstad, tid för växt i bön och tro
Cellgrupp, gemenskap och bön i hem
Familjerådgivning, ekumenisk
Gemenskapshelg, första helgen i sept.
Gudstjänst, varje söndag kl 11.00
Gåvokurs, om Andens gåvor
Morgonbön, varje torsdag 07.30
Mission, svenska o nationella arbetare
Tid med Gud, en söndagkväll i månaden

Välkommen till Elimkyrkan!